Өдрийн ажлыг 7 хоногийн тайлан, сарын тайланд нэгтгэх

Та ажлын өдөр бүр бичсэн ажлуудаа 7 хоногийн албаны ажилд нэгтгэн оруулахад хялбар боллоо. Видео заавар хичээлийн дагуу хийгээд ажлаа хөнгөвчилөх боломжтой.

Жич: Өдрийн ажил оруулахдаа дэд ажил болгон оруулж байх шаардлагатай.