Шуурхайгаас өгсөн үүрэг даалгавар ажилтанд шилжүүлэх