АСТ 2008 оны тэмцээний удирдамж

Ажил мэргэжлийн уралдааны 2008 оны тэмцээний удирамж

2008 оны удирдамж татах